เชิญชวน!! เยาวชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเวที “นายกคุยกับเยาวชน” ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น  จ. สมุทรสาคร สนับสุนนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุข จ. สมุทรสาคร ในวันที่ 24 มี.ค 59 เวลา 09.00-14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร