วันที่ 12 มี.ค. 59 พมจ.ลำปาง จัดอบรมเยาวชนโครงการ DJ TEEN ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดลำปาง โดยมีน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วม 50 คน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการฝึกเป็นนักจัดรายการวิทยุ หลังการอบรม น้อง ๆ เยาวชนได้ลงฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง