ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 59 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมสร้างทีมนักจัดรายการวิทยุ (DJ TEEN) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คนในเขตพื้นที่นำร่อง คือเทศบาลตำบลคลองวาฬ อบต.เขาล้าน และ อบต.ไร่ใหม่ ณ โรงแรมรีสอร์ท – เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ และมีช่องทางการสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน ด้วยการฝึกจัดรายการวิทยุ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชนรับรู้ในคุณค่าของตนเอง รวมถึงสนับสนุนบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก ที่จะนำไปสู่การลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป