วันที่ 29 ก.พ. 59 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเอราวัณ จ.เลย จัดอบรมโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ณ หอประชุมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิ Path2health มาให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม.19 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย