“พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน” ในจังหวัดของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง??

หน่วยงาน องค์กร หรือใคร ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้น??

บางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาจเป็นเจ้าภาพหลักที่ผลักดันให้เกิดพื้นที่เหล่านี้ขึ้นในชุมชน โดยดึงทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

          “สภาเด็กและเยาวชน” ในพื้นที่อาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเกิดขึ้นได้ เพียงคนที่ทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักกลไกการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 22 ที่ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และจะมีการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจะมีการประชุมวางแผนเพื่อเขียนโครงการ  พร้อมกับมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งงบประมาณจะได้รับจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น ทำความสะอาดลานวัด หรือมีการจัดอบรมแกนนำเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อบรมสร้างทีมงาน เป็นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ ฝึกภาวะผู้นำ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชน

ตัวอย่างการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ที่มีความพยายามในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น โครงการเยาวชน ต.ทุ่งมน ชวนพ่อเลิกเหล้า โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำชี ห้วยก๊วล  โครงการเยาวชนจัดรายการวิทยุชุมชน โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเอง หรือการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านยาเสพติด และการทะเลาะวิวาทของเยาวชน โดยมีการทำงานจากหลายภาคส่วนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

คนทำงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หากเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นต้นทุนหนึ่งของชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในบทบาทของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสภาเด็กและเยาวชน หากมีการเชื่อมร้อยการทำงานเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลายให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมดี ๆ อย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังเป็นภารกิจเดียวกันกับสภาเด็กและเยาวชนอีกด้วย

ลองมองหาเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเมื่อหาเขาพบ คุณอาจได้พันธมิตรที่จะขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และที่สำคัญฟังเสียงเยาวชน ว่าพวกเขาต้องการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับตัวเองอย่างไร ความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นเป้าหมายสำคัญเสมอในการทำงานกับเยาวชน