วันที่ 26 ก.พ. 59 คณะกรรมการจังหวัดโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานสาธารณสุข จ.เลย ร่วมประชุมโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำสภาเด็ก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย จ.เลย สถานศึกษา เครือข่ายวิทยุท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด และปราชญ์ชาวบ้าน บรรยากาศในงานเป็นการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการ “DJ Teen” ของ จ.เลย ที่ดำเนินการในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ และ อ.เชียงคาน