ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย จาก 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 180 คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อนำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558 – 2567 ไปดำเนินการในพื้นที่ต่อไป