17 ก.พ. 59  ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจังหวัดโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย และทีมสันทนาการสภาเด็กและเยาวชน อ.เชียงคาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มรภ.เลย