วันที่ 13 ก.พ. 2559 จ.เลย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสและสื่อสารเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากชม อ.นาแห้ว อ.ผาขาว และ อ.เอราวัณ  โดยมีภาคีทั้งกลุ่มแกนนำเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนแต่ละอำเภอ คณะกรรมการอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ สถานศึกษา ช่วยดำเนินกิจกรรม  ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย