บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม “การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ” เพื่อสร้างทางเลือกที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรม “การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้การปรึกษา สามารถให้การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภา โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ยา กลไกในการออกฤทธิ์ อาการปกติหรือผิดปกติ อาการข้างเคียง และการดูแลรวมถึงการให้บริการคุมกำเนิดภายหลังยุติการตั้งครรภ์แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงพยาบาลที่ใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA และเครือข่ายท้องไม่พร้อมที่สนับสนุนการส่งต่อบริการอีกด้วย

นอกจากข้อมูลความรู้เรื่องการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์แล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจต่อประเด็นเพศภาวะในการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เข้าใจในโครงสร้างทางสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของผู้หญิง และมีการประเมินความพร้อมในการให้บริการดังกล่าวภายในสถานพยาบาลที่ผู้เข้าอบรมสังกัดอยู่ เพื่อให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์ที่ถือว่ามีคุณภาพและปลอดภัย และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทยแล้ว

การอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน จาก 44 โรงพยาบาล และ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่เป็นสถานพยาบาลจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่