วันที่ 11 ก.พ. 2559 ทีมวิทยากร จ.เลย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กผ่านกิจกรรม "Play and Learn เพลินกิจกรรม" เพื่อฝึกการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ให้กับนักเรียนจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 5 หนองผักก้าม จ.เลย