วันที่ 10 ก.พ. 2559 ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจังหวัดโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมสื่อสารเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย