กทม. ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น พร้อมดึงครูแนะแนวกลับมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในสถานศึกษา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพฯ (Bangkok for Teen : B4T) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) ซึ่งผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงานในการขับเคลื่อน เพื่อเป้าหมายในการลดจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ในกรุงเทพฯ

ดร. ผุสดี ตามไท รอง ผวจ.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทวีความรุนแรงมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กทม. ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้เพียงลำพัง การร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 30 หน่วยงาน ที่ช่วยกันทำงานตามภารกิจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ และ กทม. พร้อมที่จะสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ในการทำงานดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการในส่วนของ กทม. นั้น ได้มีนโยบายและหนังสือสั่งการถึงทุกหน่วยงานสาธารณสุขที่สังกัด กทม. ให้ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้ง กทม. ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถือเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ซึ่งหากวัยรุ่นต้องการปรึกษาก็สามารถมารับบริการได้

ดร. ผุสดี กล่าวต่อว่า กทม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยมีเป้าหมายที่อยากเห็นเยาวชนรักและรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ ซึ่งสิ่งสำคัญจะต้องสร้างให้เยาวชนมีทัศนคติในการเห็นคุณค่าของตัวเอง เพราะเมื่อเห็นคุณค่าและรักตัวเอง เขาก็จะดูแลและไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาทำอันตรายได้ นอกจากนี้ กทม. ยังเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน โดยการให้ครูแนะแนวที่ประจำอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขณะนี้อาจต้องทำหน้าที่ในการสอนวิชาอื่น ๆ ให้กลับมาทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในทุก ๆ เรื่องที่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแค่การศึกษาต่อเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการคืนครูแนะแนวให้กลับคืนสู่นักเรียนทุกคนอีกด้วย