วันที่ 8-9 ก.พ. 2559 จ.นครพนม ร่วมกับ รพ.นครพนม จัดอบรมแกนนำนักเรียนโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 60 คน เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครพนม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)