กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและกลุ่มเยาวชนโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัว “โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร” (Bangkok for Teen : B4T) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องลิมอักษร อาคารอำนวยการชั้น 6 โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

งานเปิดตัวโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen : B4T)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องลิมอักษร อาคารอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลตากสิน  

11.00 – 12.00 น.            เยี่ยมชมนิทรรศการของเครือข่ายทำงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

12.00 – 12.45 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 13.00 น.            ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน

13.00 – 14.00 น.            – ชมวีดีทัศน์ภารกิจ 9 ด้าน ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นกรุงเทพมหานคร

                                      – เล่าความเป็นมาโครงการ Bangkok for Teen

โดย… ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ

 สำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                        – 1 ปีเรียงร้อยเครือข่ายเข็มแข็ง ผลงานที่ผ่านมา จากตัวแทนของ…

                          สำนักการแพทย์, สำนักอนามัย, สำนักการศึกษา, สำนักพัฒนาสังคม, สำนักวัฒนธรรม กีฬา

                          และการท่องเที่ยว,ภาคีเอกชน เช่น สโมสรซอนต้าสากล, สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ฯ

                                       นักศึกษาแกนนำเยาวชน / สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

– 1 ปี กับ 9 ภารกิจ บทเรียนเขตหนองแขม

14.00 – 14.45 น.            ประธานเปิดโครงการและบรรยาย การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย… ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

14.45 – 15.00 น.            ประธาน ผู้บริหารและแขกรับเชิญ และเครือข่ายเข้มแข็ง ถ่ายภาพร่วมกัน

15.00 – 15.30 น.            ประธาน ผู้บริหารและแขกรับเชิญ ชมการสาธิตจริงการฝังยาคุมกำเนิด หนึ่งวิธีการคุมกำเนิดกึ่งถาวร

และเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมพูดคุยกับเครือข่าย และซักถาม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: คุณชยุต พ่วงมหา  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  โทร  085-633-6774   E-mail: chayut@path2health.or.th