เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ภายใต้ภารกิจ 9 ด้าน ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก ให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ประจำจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนางเบญญาภา ลิ่มพานิช ผู้ช่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มาร่วมเป็นประธานในพิธี