เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา จ.ตาก จัดการประชุมระหว่างคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ตาก ทีมประเมินภายนอกจาก สสส. ทีมประเมินภายในจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเอเชีย และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 จ.ตาก เพื่อชี้แจงบทบาทในการทำงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินโครงการ รวมถึงร่วมปรึกษาหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน