ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ (Thailand National Condom Strategy) ถือเป็นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย หรือถุงอนามัยสตรี และสารหล่อลื่น วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์นี้ประกอบไปด้วย 1. ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเจตคติที่มีต่อถุงยางอนามัยว่าเป็นอุปกรณ์สุขอนามัยทางเพศ 2. ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และทั่วถึง สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน 3. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงระบบการจัดการ และบริการถุงยางอนามัยแก่ทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการและยั่งยืน 4. สร้างหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสารหล่อลื่น จะถือเป็นวิถีชีวิตปกติที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี หรือลดความเสี่ยงจากมะเร็งที่แพร่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์

เนื้อหาภายในยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ จะประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย ที่อธิบายถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ และกลวิธีดำเนินการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ที่หากยุทธศาสตร์ทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยดี ก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ อาทิ การลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เป็นศูนย์ (สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2559) การป้องกันและลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งทวารหนัก

ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่นี่     https://drive.google.com/file/d/0Bx-iHxt0OUTbUzJHWF9kZ3JfQW8/view?usp=sharing