โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกลไกการทำงานของภาคีเครือข่ายและทีมวิทยากรพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 6 ชุมชน เพื่อพัฒนากลไกการทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น