จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานป้องกันท้องวัยรุ่นฯ ผ่าน 9 ภารกิจ ในงาน “คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย – วาเลนไทน์ 59 ที่อ่าวประจวบ”

          การเริ่มทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดของประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากสถานการณ์เรื่องท้องและอัตราการคลอดของแม่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ หลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จึงเห็นว่าต้องช่วยกันทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ต้องขับเคลื่อนภารกิจ 9 ด้านผ่านภาคีหลายภาคส่วน ซึ่งประจวบฯ มีต้นทุนที่ดีเรื่องเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่

          การดำเนินงานในจังหวัดมีการนำข้อมูลหรือสถิติมาวางแผนการทำงานอย่างชัดเจน เช่น สถิติการคลอดที่มีอัตราสูงในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นมักจะอยู่ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. และประจวบเหมาะที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่วัยรุ่นให้ความสนใจ คณะทำงานจังหวัดจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรณรงค์เพื่อส่งเสริมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          การจัดกิจกรรมรณรงค์สอดคล้องกับภารกิจที่ 5 ที่เป็นการรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมถึงรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การคุมกำเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจ 9 ด้านที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น โดยคณะทำงานจังหวัดเห็นว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้องตั้งต้นจากการนำแผนยุทธศาสตร์ หรือภารกิจของหน่วยงานแต่ละแห่งมาเป็นตัวตั้ง ซึ่งพบว่าต่างทำงานครอบคลุมในภารกิจ 9 ด้านอยู่แล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงพยายามนำภารกิจทั้ง 9 ด้านมาเชื่อมร้อยให้อยู่ในเนื้องานเดียวกัน

          นายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการ “ผู้ใหญ่คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย” และที่ปรึกษาโครงการป้องกันท้องวัยรุ่นฯ จ.ประจวบฯ กล่าวว่า โครงการผู้ใหญ่คุยเปิดใจฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจที่ 2 ที่สนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับลูก ดำเนินงานในประจวบฯ มากว่า 7 เดือน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนให้เกิดการทำงานในพื้นที่ และกิจกรรมวันวาเลนไทน์ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเชฟรอนฯ อีกด้วย จึงเป็นที่มาของงาน “คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย – วาเลนไทน์ 59 ที่อ่าวประจวบ” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

          นายชูไชยกล่าวต่อว่า กิจกรรมต่าง ๆ ในงานจะประกอบไปด้วยภารกิจทั้ง 9 ด้าน อาทิ ภารกิจที่ 1 : กลไกการขับเคลื่อน มีการเชิญผู้ว่าราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารของภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเข้าใจบทบาทการขับเคลื่อนของตนเอง  ภารกิจที่ 2 : พ่อแม่ผู้ปกครองสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น โครงการผู้ใหญ่คุยเปิดใจฯ จัดบูธสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ภารกิจที่ 3 : เพศวิถีศึกษารอบด้าน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศโดยกลุ่มเยาวชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีขบวนจักรยานรณรงค์ที่เข้าไปสร้างความเข้าใจการทำงานในประเด็นต่าง ๆ ให้กับ 15 ชุมชนในเขตอำเภอเมืองอีกด้วย

          การดำเนินงานโครงการป้องกันท้องวัยรุ่นฯ ของประจวบ ทำให้เห็นโมเดลการขับเคลื่อนงานที่ไม่ได้เน้นเพียงภารกิจเดียว แต่เป็นการพยายามขับเคลื่อนทุกภารกิจให้ดำเนินไปด้วยกัน สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมร้อยคนทำงานในแต่ละภารกิจให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกคณะทำงานจังหวัด โดยต้องมีความเชื่อว่าเมื่อผู้เกี่ยวข้องได้เห็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตัวเอง และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ หรือภารกิจที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกันโดยเอาแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานมาแผ่ให้เห็นความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาจึงสามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าการดำเนินโครงการป้องกันท้องวัยรุ่นฯ ไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง