จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง” เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการฯ ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่เป้าหมาย (อ.เมือง อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร) ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานภายใต้ภารกิจ 9 ข้อ และวางแผนการดำเนินโครงการปีที่ 2 ร่วมกัน