วันที่ 27 มกราคม 2559 จังหวัดเลย จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย