ระหว่างเดือน ธ.ค. 2558 – ม.ค. 2559 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานตามภารกิจ 9 ด้านและวางแผนงานร่วมกันในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.หัวหิน อ.สามร้อยยอด  อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพานน้อย โดยมี  ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ จากหน่วยงานระดับอำเภอ (นายอำเภอ วัฒนธรรม สาธารณสุข) หน่วยงานระดับตำบล (กำนัน นายกเทศบาล นายกอบต.) ผู้อำนวยการโรงเรียน นักพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ฯลฯ โดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในปี 2559 ต่อไป