เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 ทีมวิทยากรจากเครือข่ายคนทำงานท้องในวัยรุ่น จ.พะเยา จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อลดโอกาสการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าม่าน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยได้รับงบสนับสนุนการทำกิจกรรมจากกองทุนสุขภาพฯ ต.เชียงม่วน..