เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษากับเด็กและวัยรุ่นที่ประสบปัญหาในเรื่องเพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเน้นบทบาทให้ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กและวัยรุ่นรองจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อหาทางช่วยเหลือให้เด็กหรือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาได้คิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตัวเอง โดยการพูดคุยระบายความรู้สึกต่าง ๆ โดยผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยประคับประคองสภาพจิตใจ และอารมณ์ พร้อมกับกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นมองเห็นทางเลือก หรือมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา

เนื้อหาด้านในแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อตามปัญหาที่เด็กและวัยรุ่นประสบ ประกอบไปด้วยบทบาทของครูที่ควรทำเมื่อพบว่าเด็กประสบปัญหาในเรื่องเพศ แนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการพูดคุยกับตัวเด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมมีกรณีศึกษาที่มีตัวอย่างของการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง