เนื่องด้วยโครงการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด (Thaiteenpreg) จะจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผ่านเว็บไซต์ www.thaiteenpreg.com ในหัวข้อ “การดูแลปรึกษาผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยเปิดรับสมัครภาคีคนทำงานในประเด็นการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว

ซึ่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ประกอบด้วย

ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 ภรรวษา จันทศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาวารคาม
2 นางสุไร ศรีชัย โรงพยาบาลอุทัยธานี
3 บำเพ็ญ  คำดี วิทยาลัยพยาบาลบาล บรมราชชนี พะเยา
4 นางพรรณา  เอี่ยนเล่ง โรงพยาบาลเหนือคลอง
5 นางพรลภัส ทองศิริพงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
6 กันติศา ขวัญเมือง คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลตาคลี
7 นส.เบญญาภา ธิติมาพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวช และการผดุงครรภ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ศิริพร  พรหมศิวรักษ์ ปกครอง
9 ศรัญญา ไกรฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
10 ทิพผกา สาธรรม โรงเรียนหนองไผ่
11 ยงยุทธ  วงค์วิชัย สสจ.ลำปาง
12 สาวิตรี  พาทีทิน โรงพยาบาลบ้านนา
13 นางกำไล  พันธ์พืช กรมการปกครอง
14 น.ส.กษมา  สุนทรสุริยวงศ์ สสอ.สากเหล็ก
15 นางกานดา จิรภาสอังกูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
16 กีฏะ คงเมือง สสอ. แม่วงก์
17 นางสาว สรวงสุฎา  โพธิ์แก้ว เทศบาลนครลำปาง
18 จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร สสจ.เลย
19 นางสาวอภิชญา อาจอารัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
20 ดวงพร  ปุกปนันท์ โรงพยาบาลเสริมงาม
21 นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์ โรงพยาบาลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
22 ปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
23 สุทรา  เชียงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
24 นางสาวเสาวรักษ์   ใจประนพ กรมสุขภาพจิต
25 นิรชา ป้านศรี โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
26 นางสาวอภิชญา อาจอารัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
27 นายพิษณุวัตร จงเกษกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
28 จันทร์ทิมา ขุนบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
29 กษมา สัตยาหุรักษ์ UNFPA
30 รัชดา  รักษาศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36
31 เกศกานา รตจีน บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย
32 กุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม โรงพยาบาลห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

โดยทางโครงการฯ จะจัดส่งรหัสการล็อคอิน พร้อมวิธีการในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ภายในวันเสาร์ที่ 23 มกราคมนี้