เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.พาน ณ Sport Complex เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมรับฟังสถานการณ์การคลอดของวัยรุ่นใน อ.พาน