ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังอยู่ในวัยเรียน คลอดทารกจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยดังกล่าวส่งผลหลายด้านกับแม่วัยรุ่น อาทิ ขาดทักษะและความพร้อมในการเลี้ยงดูลูก การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ และประเด็นสำคัญที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกังวลใจ คือการตั้งครรภ์ในวัยเรียนทำให้เกิดปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน และเมื่อออกไปแล้วโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งก็มีน้อยลง ที่นอกจากถือเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาแล้ว การออกไปเผชิญกับวิถีชีวิตของพ่อแม่วัยใสในช่วงจังหวะที่ชีวิตยังไม่มีความพร้อม พวกเขาอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามมาอีกด้วย

เอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม องค์การแพธ (มูลนิธิแพธทูเฮลท์-ปัจจุบัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียน ที่ร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดเป็นแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และเท่าทันต่อปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยมาตรการและแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน