เนื่องในวาระการเปิดดำเนินการครบ 7 ปี คลินิกแม่วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “แม่วัยรุ่น : วาระแห่งชาติ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการจัดการความรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคลินิกแม่วัยรุ่น อีกทั้งยังร่วมเสนอแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่นให้เครือข่ายได้ทราบและเข้าถึงระบบการส่งต่อได้ดียิ่งขึ้น โดยในงานจะแบ่งเป็นการประชุมวิชาการ และภาคประชาชน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ทางโทรศัพท์ 0-2201-1244, 0-2201-2799 โทรสาร 0-2201-2798 หรือทางอีเมล์ pokpui27@hotmail.com รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณสุภรารัตน์ บัวแย้ม ผู้ประสานงาน

การประชุมวิชาการ “ แม่วัยรุ่น : วาระแห่งชาติ ”

วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ภาคเช้า                        –  การประชุมวิชาการ

07.45 – 08.15 น.          ลงทะเบียน

08.15 – 08.30 น.          พิธีเปิด โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

08.30 – 09.15 น.          นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นระดับชาติ

โดย นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

09.15 – 10.00 น.          ยุทธศาสตร์ Teenage Pregnancy ของกระทรวงสาธารณสุข

โดย  นายแพทย์กิตติพงศ์   แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข

10.00 – 10.30 น.         รับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

10.30 – 12.00 น.         การดูแลแม่วัยรุ่น         โดย สหสาขาวิชาชีพ

– ผศ.นพ. สัญญา ภัทราชัย           ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

– รศ.นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี       ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

– คุณนิตยา โรจนนิรันดร์กิจ          งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

– คุณนันทิตา จุไรทัศนีย์                งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

– อ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

12.00 – 13.00 น.        Luncheon Symposium: Update Contraception in Teenagers

โดย  รศ.นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ, อ.พญ.รุจิรา  วัฒนายิ่งเจริญชัย, อ.นพ.คมกฤช  เอี่ยมจิรกุล

 

ภาคบ่าย                      –   การบริการวิชาการแก่ประชาชน

13.00 – 13.30 น.         ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.          ถอดบทเรียนจากแม่วัยรุ่น

อ.พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร    (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

14.30 – 15.30 น.         บทเรียนก่อนวาเลนไทน์

         โดย นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ์