จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งขณะนี้ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้ว ๓ ครั้ง โดยมีมติ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน ๖ เรื่อง ด้วยกัน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะมีงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง … ความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฯ ของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องจะเป็นเช่นไร ติดตามในเวทีสมัชชาฯ เร็วๆนี้