สาเหตุของการท้องไม่พร้อมในประเทศไทย

จากการรวบรวมงานศึกษาวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากการให้บริการปรึกษาทางเลือก พบว่า สาเหตุที่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมาจากปัจจัยต่างๆ โดยประมวลตามปัจจัยได้ดังต่อไปนี้
สาเหตุจากที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้

1.    ไม่ใช้วิธีการใดๆ ในการคุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จากประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ ในการให้การปรึกษาทั้งตั้งต่อตัวและทางโทรศัพท์ พบว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมกว่าร้อยละ 50 ตั้งครรภ์เพราะไม่ได้คุมกำเนิด
2.    ใช้วิธีการคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง เช่น ลืมกินยา กินยาไม่ตรงเวลา ถุงยางอนามัยแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ไม่ไปฉีดยาตรงตามกำหนดนัด เป็นต้น
3.    ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การนับระยะปลอดภัย การหลั่งภายนอก หรือ การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีการคุมกำเนิดหลักแทนที่จะใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้น

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์นั้นไม่พร้อม เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ความไม่พร้อมอาจจะมาจากเหตุในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านสุขภาพผู้หญิง

1.    การตั้งครรภ์นั้น ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิง
2.    การตั้งครรภ์นั้น ส่งผลต่อสุขภาพของตัวอ่อนในท้อง
3.    พิการ ทุพพลภาพ มีโรค หรืออาการทางจิตก่อน หรือระหว่างการตั้งครรภ
4.    ติดเชื้อเอชไอวี
5.    ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมากเกินไป
6.    ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุน้อยเกินไป

สาเหตุทางครอบครัว

1.     มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว
2.     สัมพันธภาพของคู่ไม่ดี มีโอกาสแยกทางกัน
3.     ตั้งครรภ์หลังจากผู้หญิงได้แยกทางกับสามีแล้ว
4.     การตั้งครรภ์นั้นๆ เป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส
5.     ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีลูกจำนวนมาก
6.     ไม่สามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได้ ครอบครัว ญาติพี่น้องไม่พร้อมรองรับ

สาเหตุทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

1.    ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน ล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่
2.    เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมใจ (แต่ไม่ใช่การข่มขืน)
3.    ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ทอดทิ้งเมื่อฝ่ายหญิงตั้งครรภ์
4.    ผู้หญิงต้องการศึกษาต่อ ไม่ต้องการถูกไล่ออกจากโรงเรียน
5.    ผู้หญิงต้องการทำงานต่อ ไม่ต้องการถูกให้ออกจากงาน
6.    ผู้หญิงเปิดเผยการท้องต่อสังคม หรือครอบครัวไม่ได้

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มีเหตุประกอบกันมากกว่า 1 สาเหตุ จากประสบการณ์การดำเนินงานของเครือข่ายท้องไม่พร้อม พบว่า ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มักไม่ได้คุมกำเนิด หรือคุมกำเนิดผิดพลาด จำนวนมากก็มักใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อตั้งครรภ์ พบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ และการถูกทอดทิ้งจากฝ่ายชาย รวมทั้งความต้องการศึกษาหรือทำงานต่อ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่ประสบกับภาวะวิกฤตท้องไม่พร้อม ควรได้รับข้อมูลทางเลือกที่รอบด้านอย่างเร็วที่สุด เนื่องจากปัญหาท้องไม่พร้อม มีเงื่อนเวลาของอายุครรภ์ที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะบริการปรึกษาทางเลือกที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้เห็นทางออก ได้มีทางเลือกต่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตของตนเอง โดยไม่นำพาตนเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิต ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ได้พัฒนาช่องทางปรึกษาทางเลือกต่างๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งการปรึกษาตัวต่อตัวที่ศูนย์พึ่งได้ คลินิกวัยรุ่น การปรึกษาทางโทรศัพท์ การปรึกษาผ่านแชทรูม และเวปบอร์ด

สังคม ครอบครัว และคนรอบข้าง จึงควรให้ความเข้าใจต่อสาเหตุและที่มาที่ไปของปัญหาท้องไม่พร้อมโดยปราศจากอคติ เพื่อให้โอกาสผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้ไตร่ตรองและหาทางออกของปัญหา เลือกเดินทางที่จะนำพาตนเองและครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างสังคมให้มีสมาชิกที่มีคุณภาพในอนาคต

ที่มา : เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ต้นฉบับ : www.lovecarestation.com