เป็นตำบลที่ขยายผลจาก6 ตำบลเป้าหมาย ในจังหวัดนครพนม