16ตค.58 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินงานต่อไป