โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด เกิดขึ้นจากความต้องการให้บุคลากรของส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนงานหรือกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังถือเป็นการพัฒนาทีมของแต่ละจังหวัด ที่จะทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดอีกด้วย

โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดเป็น 4 ภาค แบ่งพื้นที่จังหวัดตามการแบ่งพื้นที่ตรวจของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกฯ โดยมีกำหนดการของแต่ละพื้นที่ตามรายละเอียดด้านล่าง

ครั้งที่ วันประชุม สถานที่ กำหนดการ
1 ดำเนินการแล้ว
2 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์
3 2 – 4 มีนาคม 2559 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
4 6 – 8 มีนาคม 2559 โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
5 9 – 11 มีนาคม 2559 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
6 13 – 15 มีนาคม 2559 โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
7 21 – 23 มีนาคม 2559 โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี