วันที่ 16-17 ก.พ. 2559 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำจัดบริการสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ให้กับครูที่รับผิดชอบโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม/ขยายโอกาส/กศน. และนักเรียน จำนวน  55 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และสร้างความเข้าใจ แนวคิด วิธีดำเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับโครงการ To be number one โดยใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อป้องกันเรื่องยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล รอง นพ.สสจ.นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม